• Germany
  • Great Brittain
  • Netherlands

Zoeken


Haveman Groen B.V.
Luttenoever 2a
7707 PS Balkbrug

Telefoon: 0523-657315

Mobiel: 06-27455527

E-mail: info@shiitakekwekerij.nl 

Leveringsvoorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING
AAN NIET-CONSUMENTEN


VAN:
Haveman Groen bv
oud avereest 9
Balkbrug

hierna te noemen: Haveman Groen


Artikel 1    Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 
Haveman Groen: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Haveman Groen en koper.


Artikel 2    Algemeen

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Haveman Groen B.V. en een koper waarop Haveman Groen B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Haveman Groen B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Haveman groen B.V. en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Haveman groen B.V..

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Haveman groen B.V. en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.Artikel 3    Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Haveman Groen B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Haveman groen B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

3. Levertijden in offertes van Haveman groen B.V. zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Haveman groen B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Haveman groen B.V. anders aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Haveman Groen B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.Artikel 4    Uitvoering van de overeenkomst

1. Haveman Groen B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Haveman groen B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan haveman groen B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Haveman Groen B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Haveman groen B.V. zijn verstrekt, heeft Haveman groen B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

4. Haveman Groen B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Haveman groen B.V. is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Haveman groen B.V. kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Haveman groen B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door Haveman Groen B.V. of door Haveman Groen B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Koper vrijwaart Haveman groen B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.


Artikel 5    Levering

1. Levering geschiedt af kwekerij van gebruiker.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Haveman Groen B.V. deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

3. Indien Haveman groen B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Haveman Groen B.V. schriftelijk ingebreke te stellen.

8. Haveman Groen B.V. is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Haveman Groen B.V. is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.


Artikel 6    Onderzoek, reclames

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren direkt na ontdekking doch uiterlijk binnen 1 week na levering te worden gemeld.

Artikel 7    Vergoedingen, prijs en kosten

 
 
1. De door Haveman Groen B.V. gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.Artikel 8    Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Haveman Groen B.V. op de koper onmiddellijk opeisbaar.

4. Alle bestellingen gedaan via de internetsite www.shiitakekwekerij.nl met een bedrag lager dan euro 500,- dienen op voorhand te worden voldaan alvorens tot levering kan worden overgegaan.

Artikel 9    Garantie

1. Haveman Groen B.V. garandeert dat het door hem te leveren paddestoelen broed voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 4 weken na levering mits op correcte wijze behandeld..

4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Haveman groen B.V. de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan Haveman groen B.V. te verschaffen.

5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Haveman groen B.V., koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6. Indien de door Haveman groen B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.  

7. De onder 1 genoemde garantie geldt alleen wanneer het geleverde paddestoelenbroed op correcte wijze wordt bewaard (koel en vochtig).

8. Verkoper staat niet garant voor kant en klaar geente stammen daar verkoper niet kan inschatten hoe deze zijn behandeld of opgeslagen.

Artikel 10    Incassokosten

1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien haveman groen B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

4.  Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11    Aansprakelijkheid

1. Indien door Haveman Groen BV geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Haveman Groen BV jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

2. Haveman Groen BV is slechts aansprakelijk voor het door hem geleverde materiaal. Uitdrukkelijk niet voor eventueel gemiste inkomsten door een slechte oogst. De aansprakelijkheid geldt slechts voor het verkochte broed en uitdrukkelijk niet voor de daarmee geente stammen. Al ons materiaal wordt afgeleverd onder garantie van voldoende kiemkracht en raszuiverheid. De groei en de oogst van de paddestoelen zijn echter afhankelijk van meerdere factoren waardoor wij ons niet garant kunnen stellen voor de oogst. Mochten er echter toch problemen ontstaan dan verzoeken wij koper kontakt met ons op te nemen om zo goed mogelijk advies te kunnen geven en het probleem indien mogelijk op te lossen.

3. Haveman Groen BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Haveman Groen BV of zijn ondergeschikten.Artikel 12    Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Haveman Groen BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Haveman Groen BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 13    Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Haveman Groen BV zich de rechten en bevoegdheden voor die Haveman Groen BV toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Alle door Haveman Groen BV afgebeelde teksten, foto,s en illustraties zijn in eigendom of liggen in overeenkomst met derden bij Haveman Groen BV.
Artikel 14    Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Haveman Groen BV en de koper is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 15    Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.


Bijlage: Transport en opslag van paddestoelenbroed.

Het aan u aangeleverde paddestoelenbroed zal zo goed mogelijk worden verpakt. Echter daar het hier levend materiaal betreft is een goede opslag van cruciaal belang. Zorg dat het broed koel en vochtig wordt opgeslagen. Ideale temperatuur is tussen 2 en 4 graden celcius. Tevens is het belangrijk dat de luchtvochtigheid hoog is zodat het materiaal niet kan uitdrogen (pas op voor ventilatoren in koelruimtes). Eventueel is het wenselijk het broed met een plastic of katoenen doek te bedekken om het vrijkomen van vocht tegen te gaan. Zorg er echter altijd voor dat het broed wel kan ademen.
Bijlage: Transport en opslag van paddestoelenbroed.

Het aan u geleverde paddestoelenbroed zal zo goed mogelijk worden verpakt. Echter daar het hier levend materiaal betreft is een goede opslag van cruciaal belang. Zorg dat het broed koel en vochtig wordt opgeslagen. Ideale temperatuur is tussen 2 en 4 graden celcius. Tevens is het belangrijk dat de luchtvochtigheid hoog is zodat het materiaal niet kan uitdrogen (pas op voor ventilatoren in koelruimtes). Eventueel is het wenselijk het broed met een plastic of katoenen doek te bedekken om het vrijkomen van vocht tegen te gaan. Zorg er echter altijd voor dat het broed wel kan ademen.

Webdesign: netfactor